Grunnleggende idrettslige og etiske retningslinjer for Oslo SkøiteklubDisse bygger på NIFs verdinorm for idrettslig aktivitet og etiske prinsipper.
Nøkkelbegrep er idrettsglede
, fellesskap, helse og ærlighet.

Gjennom idrettsglede skal OSK sette fokus på trivsel og legge til rette for mestring på alle nivåer. OSK ønsker å sette fokus på samspillet i forholdet mellom trener og utøver og gleden skal komme til uttrykk gjennom trygghet i et godt samspill.

Vi skal gi et idrettstilbud der deltakerne trives og vil være.

OSK skal skape et fellesskap mellom de ulike treningsgruppene og vise respekt overfor den enkeltes meninger og prestasjoner.

Helse er den positive virkning idrett har på utøvers fysiske, psykiske og sosiale helse. OSK skal fremme en dopingfri idrett og være en pådriver for et positivt kroppsbilde. Prestasjonsutvikling skal ikke gå på bekostning av utøverens helse.

Ærlighet innebærer å følge klubbens vedtatte regler, opptre redelig og verdig i alle situasjonen. OSK skal jobbe for at alle respekterer hverandre uavhengig av prestasjonsnivå. Utøvere, trenere og foresatte skal spille med åpne kort og være ærlige og redelige. Alle skal være opptatt av å utvise ansvar for en respektfull adferd.


For OSK betyr dette som følger:


Utøvere:

Idrettsgleden er det viktigste.

Du skal alltid gjøre ditt beste og oppføre deg med respekt overfor andre utøvere og trenere.

Unnlate nedlatende ytringer overfor andre utøvere

Oppføre deg overfor andre slik du vil at andre skal være overfor deg.

Være bevisst din rolle som modell for de som er yngre enn deg.


Trenere:

Vær et godt eksempel for dine utøvere.

Skap muligheter for og motiver utøverne til å utvikle sitt individuelle talent og mestringsbehov.

Tilpass etter beste evne trening ut fra utøvers alder og utviklingstrinn.

Gi positiv respons ut fra utøvers alder og utviklingstrinn.

Behandle alle utøvere likeverdig.

Fordøm usportslig og nedlatende opptreden.

Ikke misbruk din makt og autoritet.

Bidra til et godt fellesskap og sosialt miljø.

Holde seg oppdatert kunnskapsmessig.

Vis omsorg og interesse for utøvere som er skadet.Tillitsvalgte og foresatte:

Verne om OSK sine grunnverdier og bidra til en åpen og inkluderende klubb.

Bidra til at OSK sine idrettslige mål blir nådd gjennom frivillig innsats.

Påta seg ansvar for ar etiske normer og retningslinjer etterleves.
Tilbake til tips og praktisk info