OSK – Hovedmål for klubben

Oslo Skøiteklub driftes i samsvar med klubbens lover. Lovenes §1 Formål siteres:

 1. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).
 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 3. Klubben skal fremme interessen for skøytesport ved om mulig holde i gang en tidsmessig skøytebane, ved å avholde konkurranser i hurtigløp, kunstløp og lignende samt ved å la seg representere på skøytestevner innenlands og utenlands.

OSKs lover §2, pkt 4 slår fast at regelverk og vedtak i Norges Idrettsforbund og tilsluttede organisasjonsledd er overordnet klubbens egen lov.


Oslo Skøiteklub skal med bakgrunn i ovennevnte:

 1. Tilrettelegge rammer for å kunne utøve skøyteidrett som konkurranseidrett
 2. Tilrettelegge for trening tilpasset både bredde og toppnivå
 3. Sørge for et godt og inkluderende treningsmiljø i klubben
 4. Skaffe kompetente trenere med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for trening på alle nivåer
 5. Bestemmelsene for barne- og ungdomsidrett legges til grunn for arbeidet innenfor de aktuelle aldersgruppene
 6. Alle klubbens trenere har sammen ansvaret for å finne løsninger for alle klubbens utøvere tilpasset den enkeltes ferdigheter og ambisjoner, ikke kun de utøverne de har et særskilt ansvar for
 7. Skaffe tilstrekkelig is- og treningstid til å kunne tilby kvalitativt god trening for alle utøvere på alle nivåer, både bredde og toppnivå
 8. Sterkt fokus på rekruttering gjennom skøyteskolene og aspirantnivå
 9. Sterkt fokus på å beholde utøvere i høyere aldersklasser ved å tilrettelegge og motivere til å fortsette med idretten parallelt med utdanning
 10. Driften av klubben baseres på fellesskapsløsninger og dugnadsånd med fokus på rettferdig fordeling av tilgjengelige ressurser
 11. Klubbens tillitsvalgte, utøvere, trenere og foreldre skal respektere og aktivt arbeide for å fremme klubbens verdier


21. 10. 2015 Oslo Skøiteklub (OSK) – hovedstyret