Faktureringsrutiner

Nytt faktureringssystem fra sesongen 2017/2018

Retningslinjene som docx-fil: retningslinjer fakturering pr 23.07.2017.docx

Styret i OSK har besluttet å legge om faktureringssystemet for kunstløputøvere fra sesongen 2017/2018. Klubbens faktureringssystem har gjennom flere år ikke fungert tilfredsstillende. Styret ønsker å sørge for mer forutsigbarhet når det gjelder utsending av faktura, samt å sikre inntektene klubben er avhengig av for å dekke faste kostnader som is-, og garderobeleie, trenerlønning m.m     

Semesteravgiften økes fra 800kr til 1200kr pr semester. Prisen pr isøkt vil økes fra 80kr til 85kr. Bakgrunnen for økningen er klubbens økte kostnader i garderobeleie over flere år, samt lønninger er justert etter konsumprisindeksen. Barmarksprisen vil være uendret, og vil fortsatt være 200 kr/ fire uker for konkurranseløpere (oppvisning-senior) og 50kr/fire uker for aspiranter. Barmark ansees for obligatorisk for alle løpere og alle løpere blir fakturert for dette.

Ordinærsesong vil være fra skolestart til påske. Dette vil for sesongen 2017/2018 utgjøre 32 uker. 1.semester vil være 16 uker fom uke 34-tom uke 49.  2.semester vil også være på 16 uker fom uke 50-tom uke 13. Etter påske vil det bli våris og deretter vårbarmark.

I begynnelsen av hvert semester, altså to ganger i sesongen vil det bli sendt ut faktura på semesteravgift, sammen med barmarkstilbudet for semesteret. Denne fakturaen vil da være på 1200kr, semesteravgift + 800kr, barmark for 16 uker = 2000kr for konkurranseløpere (oppvisning-senior). For aspiranter vil denne fakturaen være på 1200kr, semesteravgift + 400kr barmark for 16 uker = 1600kr for aspiranter.

Istreningen vil bli fakturert 2 ganger pr semester, altså 4 ganger pr sesong frem til vårisen. Faktureringsperiodene vil bli på 8 uker, mot dagens praksis med 4 ukersperioder.

Våris faktureres separat. Det samme gjelder vårbarmark etter vårisen. OSK vil som i alle år jobbe for å kunne tilby våris til klubbens løpere. I og med at OSKs trenere er engasjert gjennom hele sesongen, vil både våris og vårbarmark ansees som obligatorisk for løpere som skal fortsette neste sesong.  Vårbarmark er også svært viktig med tanke på skadeforebygging og opptrening før eventuelle sommerleir og kommende sesong.

Fra kommende sesong innføres kidnummer på utsendte fakturaer.

Under er det satt opp informasjon for løpere i de ulike klassene, samt informasjon om retningslinjer for refusjon av treningsavgift. Nederst i dokumentet sees plan for faktureringsutsendinger i løpet av kommende sesong.

 

For aspiranter:

Som aspirant binder man seg til tilbud om to treningstimer i uken. Klubben har som mål og tilby tre isøkter pr uke for aspirantene. Som aspirant faktureres første fakturaperiode for 2 t/uke. Eventuelle timer over dette avregnes for fakturaperiode 2.

Eksempelvis vil isøkter for en aspirant med 2 isøkter pr uke utgjøre 1360kr pr fakturaperiode på 8 uker.

 

Oppvisning-cubs:

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 4 til ca 6 timer pr uke. Som oppvisning-/cubsløper faktureres første fakturaperiode for 5 t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2.

Eksempelvis vil isøkter for en oppvisning-, cubsløper med 5 isøkter pr uke utgjøre 3400kr pr fakturaperiode på 8 uker.

 

Springs-Debs:

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 5 til ca 9 pr uke. Som springs-/debsløper faktureres første fakturaperiode for 7t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2. Eksempelvis vil isøkter for en springs-, debsløper med med 7 isøkter pr uke utgjøre 4760 kr pr fakturaperiode på 8 uker

 

Novice-Senior

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 6 til ca 10 pr uke. Som novice-/seniorløper faktureres første periode for 8 t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2. Eksempelvis vil isøkter for en novice-, seniorløper med 8 isøkter pr uke utgjøre utgjøre 5440kr pr fakturaperiode på 8 uker.

 

Basic

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 3 til ca 5 pr uke. Som Basicløper faktureres første periode for 4 t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2. Eksempelvis vil isøkter for en basicløper med med 4 isøkter pr gjøre 2750kr pr fakturaperiode på 8 uker.

 

Andre løpere:

Hvis det er ledig kapasitet på is vil OSK kunne tilby andre løpere istid, men da etter at konkurranseløperne har blitt tildelt sine timer. Pris for treningstilbudet avtales nærmere med KK.

 

Refusjon av treningsavgift:

Styret har besluttet at det klare utgangspunktet skal være at innbetalt treningsavgift ikke skal refunderes. Treninger som utgår på grunn av eksempelvis helligdager, ferier, arrangement av eksempelvis hockeyturneringer og kunstløpstevner refunderes ikke.

 

Ved skader.

Det gis ikke fradrag for kortvarig skade-/sykefravær. Ved lengre tids skade-/sykdomsfravær gis fradrag utover den første uken under forutsetning av at det er meldt til KK skriftlig, og at det ikke er mulig for trener å tilrettelegge alternativ trening i klubbens regi. KK forbeholder seg retten til å kreve legeattest eller tilsvarende dokumentasjon.

Hvis man har vært ute fra trening i lengre tid og det er behov for å sørge for en progresjon i treningstilbudet frem til ordinert antall treningstimer pr uke, skal dette gjøres i samråd med trener og KK.

Dersom man ønsker å slutte i klubben, skal dette meddeles til trener og skriftlig (e-post eller post) til KK. Dersom man slutter midt i en sesong er oppsigelsestid en måned, dvs at treningsavgift blir avregnet for 1 måned utover oppsigelsesdato.

Tabell for faktureringsutsending sesongen 2017/2018 frem til påske.Rutinene er vedtatt av styret mai 2017.

Powered by: Bloc