Faktureringsrutiner

Faktureringssystem pr. august 2020

Det er viktig å sikre forutsigbarhet når det gjelder utsending av faktura, samt å sikre inntektene klubben er avhengig av for å dekke faste kostnader som is-, og garderobeleie, trenerlønning m.m. Faktureringsrutinene nedfelt i dette dokument har til formål å bidra til slik forutsigbarhet.     

Priser:

Semesteravgift er 1200 kr pr semester.

Isøkt 85 kr pr time.

Barmark i sesong blir ikke fakturert.

Ordinær sesong starter ved skolestart uke 34 og varer normalt til påske, og utgjør 32 uker. 1. semester vil være 16 uker f.o.m uke 34 - t.o.m uke 49. 2. semester vil i utgangspunktet også være på 16 uker f.o.m uke 50 - t.o.m. uke 13. Dersom klubben får tilgang på kommunal is før uke 34 og/eller etter uke 13 vil denne istiden inngå i hhv. første og andre semester og faktureres etter de samme satsene og retningslinjene som ordinær sesong. Etter kommunal is planlegges det for våris og deretter vårbarmark med egen satser.

I begynnelsen av hvert semester, altså to ganger i sesongen vil det bli sendt ut faktura på semesteravgift. Denne fakturaen vil være på 1200 kr. Barmark i sesong blir ikke fakturert.

Istreningen faktureres 2 ganger pr semester, altså 4 ganger pr sesong frem til vårisen. Faktureringsperiodene er på ca. 8 uker.

Våris og vårbarmark faktureres separat. OSK vil som i alle år jobbe for å kunne tilby våris til klubbens løpere. Våris og vårbarmark ansees som obligatorisk for løpere som skal fortsette neste sesong. Vårbarmark er svært viktig med tanke på skadeforebygging og opptrening før eventuelle sommerleir og kommende sesong.

Under er det satt opp informasjon for løpere i de ulike klassene, samt informasjon om retningslinjer for refusjon av treningsavgift. Nederst i dokumentet sees plan for faktureringsutsendinger i løpet av kommende sesong.

For aspiranter:

Som aspirant binder man seg til tilbud om to treningstimer i uken. Klubben har som mål å tilby tre isøkter pr uke for aspirantene. Som aspirant faktureres første fakturaperiode for 2 t/uke. Eventuelle timer over dette avregnes for fakturaperiode 2.

Eksempelvis vil isøkter for en aspirant med 2 isøkter pr uke utgjøre 1360 kr pr fakturaperiode på 8 uker.

Oppvisning-cubs:

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 4 til ca 6 timer pr uke. Som oppvisning-/cubsløper faktureres første fakturaperiode for 5 t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2.

Eksempelvis vil isøkter for en oppvisning-, cubsløper med 5 isøkter pr uke utgjøre 3400 kr pr fakturaperiode på 8 uker.

Springs-Debs:

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 5 til ca 9 pr uke. Som springs-/debsløper faktureres første fakturaperiode for 7t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2. Eksempelvis vil isøkter for en springs-, debsløper med med 7 isøkter pr uke utgjøre 4760 kr pr fakturaperiode på 8 uker

Novice-Senior

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 6 til ca 10 pr uke. Som novice-/seniorløper faktureres første periode for 8 t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2. Eksempelvis vil isøkter for en novice-, seniorløper med 8 isøkter pr uke utgjøre utgjøre 5440kr pr fakturaperiode på 8 uker.

Basic

Antall isøkter klubben kan tilby vil være fra 3 til ca 5 pr uke. Som Basicløper faktureres første periode for 4 t/uke. Eventuelle timer over, eller under dette avregnes for fakturaperiode 2. Eksempelvis vil isøkter for en basicløper med 4 isøkter pr gjøre 2750kr pr fakturaperiode på 8 uker. 

Andre løpere:

Hvis det er ledig kapasitet på is vil OSK kunne tilby andre løpere istid, men da etter at konkurranseløperne har blitt tildelt sine timer. Pris for treningstilbudet avtales nærmere med SU.

 

Refusjon av treningsavgift:

Styret har besluttet at det klare utgangspunktet skal være at innbetalt treningsavgift ikke skal refunderes. Treninger som utgår på grunn av eksempelvis helligdager, ferier, arrangement av eksempelvis hockeyturneringer og kunstløpstevner refunderes ikke.

 

Ved skader.

Det gis ikke fradrag for kortvarig skade-/sykefravær. Ved lengre tids skade-/sykdomsfravær gis fradrag utover den første uken under forutsetning av at det er meldt til SU skriftlig, og at det ikke er mulig for trener å tilrettelegge alternativ trening i klubbens regi. SU forbeholder seg retten til å kreve legeattest eller tilsvarende dokumentasjon.

Hvis man har vært ute fra trening i lengre tid og det er behov for å sørge for en progresjon i treningstilbudet frem til ordinert antall treningstimer pr uke, skal dette gjøres i samråd med trener og SU.

Dersom man ønsker å slutte i klubben, skal dette meddeles til trener og skriftlig (e-post eller post) til SU. Dersom man slutter midt i en sesong er oppsigelsestid en måned, dvs. at treningsavgift blir avregnet for 1 måned utover oppsigelsesdato.

Levert av IdrettenOnline